FOW Itens

FOW Itens

FOW Itens stiet foar: Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens.

Doel: Fernijende liturgy en lieten yn in Frysk Oekumenyske tsjinst.

Kontaktpersoan: foarsitter: Douwe Willemsma Hearedyk 37 8735 HP Itens
skriuwster: Anna Marike Dijkstra-v.d.Woude Hearedyk 9 8735 HN Itens
amdijkstravdwoude42@hotmail.com

It doel is dat jo mei de tiid noch mear ynformaasje krije fia de link www.fryskow.nl

It programma mei de sprekkers fan de Itenser rûnte foar it winterskoft 2020-2021 kinne jo besjen op:

winterprogramma 2020-2021

Eardere winterprogramma’s:

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

4 + elf =