KrúspuntArchives

Itenser rûnte

Ruud Bartlema: Kleuren van de ziel Een lezing over de schilderkunst van Marc Chagall aan de hand van afbeeldingen. Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in Vitebsk (1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe

Read more

Itenser rûnte

M.C.Walraven: Rembrandt en het Jodendom De ‘Joodse’ Rembrandt. Een mythe ontrafelt. In de afgelopen eeuwen is de romantische mythe ontstaan dat Rembrandt een speciale band met Joden had. Hij zou bevriend zijn geweest met de filosoof Spinoza en rabbijn Menasse ben Israël. In zijn  schilderijen zag men soms zelfs sporen van Joodse mystiek en verwijzingen

Read more

Itenser Rûnte

Dr Tjerk de Reus: Ad den Besten en K.H.Miskotte Ad den Besten (1923-2015) noemde de theoloog K.H.Miskotte (1894-1976) zijn ‘geestelijke vader’. Wie nagaat hoe Den Besten zich heeft ontwikkeld, als dichter en als denker, krijgt in beeld hoe dit vorm kreeg. Vooral  ‘Edda en Thora’(1939) het grote boek van Miskotte tegen heidendom en nazisme gaf

Read more

Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer”

Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer” De krekte ynfulling komt noch, mar mefrou Liemburg giet yn op libben en wurk fan Fedde Schurer. It Kwartettekoar û.l.f Hindrik van der Meer sil as illustraasje by de lêzing in pear lieten fan Fedde Schurer hearre litte. Dr Liemburg is dielnimmer oan de Itenser Rûnte as se

Read more

FOW Itens

FOW Itens stiet foar: Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens. Doel: Fernijende liturgy en lieten yn in Frysk Oekumenyske tsjinst. Kontaktpersoan: foarsitter: Douwe Willemsma Hearedyk 37 8735 HP Itens skriuwster: Anna Marike Dijkstra-v.d.Woude Hearedyk 9 8735 HN Itens amdijkstravdwoude42@hotmail.com It doel is dat jo mei de tiid noch mear ynformaasje krije fia de link www.fryskow.nl It programma

Read more