Alles fan: Itenser Rûnte

Itenser rûnte

Prof Dr Frits de Lange:  Heilige Onrust.  Een pelgrimage naar het hart van de religie Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de tradionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Met Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie schreef De Lange een boek voor hen die

Lês fierder

Itenser rûnte

Rabbijn Awraham Soetendorp:    Interreligieuze ontwikkelingen Soetendorp is oprichter van het Jacob Soetendorp Institute for Human Values. Hij zal voor ons vertellen over zijn leven in Amsterdam en elders (geb 1943). Hij onderhoudt veel internationale contacten en omdat er in 2019 veel gebeurt op dat gebied zal hij ons meenemen naar de actualiteit op dat moment.

Lês fierder

Itenser rûnte

Dr Ton de Kok:   Wat is god? Kunstenaars op zoek  Hoe gaan kunstenaars om met het bestaansmysterie? Hoe hebben Van Gogh, Munch, Mondriaan, Arn Pärt, Mahler, Vigeland, Satie en Van Holt hiermee geworsteld?   Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de

Lês fierder

Program Itense Rûnte 2016-2017

Wy biede hjir it nije program Itense Rûnte 2016-2017 oan. Dizze kear 6 jûnen foar itselde jild. De tagongspriis moat net in drompel wêze; as wy der finansjeel útspringe is it moai. Dit program stjoere wy guon ek oer de mail ta mei de fraach om it troch te jaan oan lju dy’t dit faaks

Lês fierder

Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer”

Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer” De krekte ynfulling komt noch, mar mefrou Liemburg giet yn op libben en wurk fan Fedde Schurer. It Kwartettekoar û.l.f Hindrik van der Meer sil as illustraasje by de lêzing in pear lieten fan Fedde Schurer hearre litte. Dr Liemburg is dielnimmer oan de Itenser Rûnte as se

Lês fierder

Itenser Rûnte: Dr. Ir. Onno van Bekkum “Bahá’i”

Itenser Rûnte 15 desember Dr. Ir. Onno van Bekkum “Bahá’i” Bahá’i is geloven dat er één God is in de eenheid van alle religies en het één-zijn van de mensheid. Van Bekkum vertelt over het Bahá’i geloof, de geschiedenis, leringen, over de organisatie van de wereldwijde gemeenschap enz. Hij vindt het belangrijk ons een gevoel

Lês fierder

FOW Itens

FOW Itens stiet foar: Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens. Doel: Fernijende liturgy en lieten yn in Frysk Oekumenyske tsjinst. Kontaktpersoan: foarsitter: Douwe Willemsma Hearedyk 37 8735 HP Itens skriuwster: Anna Marike Dijkstra-v.d.Woude Hearedyk 9 8735 HN Itens amdijkstravdwoude42@hotmail.com It doel is dat jo mei de tiid noch mear ynformaasje krije fia de link www.fryskow.nl It programma

Lês fierder