KrúspuntArchives

Program Itense Rûnte 2016-2017

Wy biede hjir it nije program Itense Rûnte 2016-2017 oan. Dizze kear 6 jûnen foar itselde jild. De tagongspriis moat net in drompel wêze; as wy der finansjeel útspringe is it moai. Dit program stjoere wy guon ek oer de mail ta mei de fraach om it troch te jaan oan lju dy’t dit faaks

Read more

Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer”

Itenser Rûnte: Dr. Joh. Liemburg “Fedde Schurer” De krekte ynfulling komt noch, mar mefrou Liemburg giet yn op libben en wurk fan Fedde Schurer. It Kwartettekoar û.l.f Hindrik van der Meer sil as illustraasje by de lêzing in pear lieten fan Fedde Schurer hearre litte. Dr Liemburg is dielnimmer oan de Itenser Rûnte as se

Read more

Itenser Rûnte: Dr. Ir. Onno van Bekkum “Bahá’i”

Itenser Rûnte 15 desember Dr. Ir. Onno van Bekkum “Bahá’i” Bahá’i is geloven dat er één God is in de eenheid van alle religies en het één-zijn van de mensheid. Van Bekkum vertelt over het Bahá’i geloof, de geschiedenis, leringen, over de organisatie van de wereldwijde gemeenschap enz. Hij vindt het belangrijk ons een gevoel

Read more

FOW Itens

FOW Itens stiet foar: Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens. Doel: Fernijende liturgy en lieten yn in Frysk Oekumenyske tsjinst. Kontaktpersoan: foarsitter: Douwe Willemsma Hearedyk 37 8735 HP Itens skriuwster: Anna Marike Dijkstra-v.d.Woude Hearedyk 9 8735 HN Itens amdijkstravdwoude42@hotmail.com It doel is dat jo mei de tiid noch mear ynformaasje krije fia de link www.fryskow.nl It programma

Read more