Gebed om rêst

Gebed om rêst

Gebed om rêst

God, jou my de rêst
om te akseptearjen
wat ik net feroarje kin,
de moed om te
feroarjen wat ik kin,
en de wiisheid
om it ferskil te sjen.

Oersetting:

Ds. Hinne Wagenaar.

Gebed om rust

God, geef me de rust
om te accepteren
wat ik niet kan veranderen,
de moed om te
veranderen wat ik kán,
en de wijsheid
om het verschil te zien.

Serenity prayer

God, grant me the serenety
to accept the things
I cannot change;
courage to change
the things I can;
and wisdom
to know the difference.