Hoefolle Fryske tsjinsten wurde der hâlden?

Hoefolle Fryske tsjinsten wurde der hâlden?

Hoefolle Fryske tsjinsten wurde der hâlden?

Mei help fan it kranteargyf op Tresoar hat Koen Zondag neigien hoefolle tsjerketsjinsten der doe op in snein wiene: rûchwei 480, dat liedt ta sa’n 25.000 tsjerketsjinsten yn ’t jier. 638 fan de 25.000 betsjut 2,6 prosint. Foar in ferliking mei hjoed-de-dei hat Koen Zondag de tsjinsten fan 8 septimber oant en mei 31 desimber 2013 teld.

Wêr’t dat ta late, lêze jo hjir.