KrúspuntArchives

Kin in gemeente libje sûnder tsjerketsjinst?

Liuwe H. Westra, lêzing foar it Fries Godgeleerd Gezelschap. Niiskrekt haw ik oantsjut, dat de tsjerkegonger dy’t út noed mei it eigen sieleheil nei de preek ta reizget, fierhinne in figuer út it ferline wurden is. Ik leau ek net, dat wy dêr téologysk in hiele protte tsjinyn te lizzen hawwe. Alteast, ik soe gjin

Fierder lêze

Hoefolle Fryske tsjinsten wurde der hâlden?

Hoefolle Fryske tsjinsten wurde der hâlden? Mei help fan it kranteargyf op Tresoar hat Koen Zondag neigien hoefolle tsjerketsjinsten der doe op in snein wiene: rûchwei 480, dat liedt ta sa’n 25.000 tsjerketsjinsten yn ’t jier. 638 fan de 25.000 betsjut 2,6 prosint. Foar in ferliking mei hjoed-de-dei hat Koen Zondag de tsjinsten fan 8

Fierder lêze