KrúspuntArchives

Fries Godgeleerd Gezelschap 175 jier

Yn ’e 19e ieu ûntstiene tal fan genoatskippen, werûnder het Fries Godgeleerd Gezelschap, bedoeld om wittenskiplike en rillevante kennis te dielen. Sokke genoatskippen wiene der op ferskate fakgebieten. De measte fan dy genoatskippen binne wilens wer ferdwûn, mar yn Fryslân hawwe wy noch it bekende Fries Genootschap (eigener fan in grut part fan de kolleksje

Read more

Kin in gemeente libje sûnder tsjerketsjinst?

Liuwe H. Westra, lêzing foar it Fries Godgeleerd Gezelschap. Niiskrekt haw ik oantsjut, dat de tsjerkegonger dy’t út noed mei it eigen sieleheil nei de preek ta reizget, fierhinne in figuer út it ferline wurden is. Ik leau ek net, dat wy dêr téologysk in hiele protte tsjinyn te lizzen hawwe. Alteast, ik soe gjin

Read more