KrúspuntArchives

Kin in gemeente libje sûnder tsjerketsjinst?

Liuwe H. Westra, lêzing foar it Fries Godgeleerd Gezelschap. Niiskrekt haw ik oantsjut, dat de tsjerkegonger dy’t út noed mei it eigen sieleheil nei de preek ta reizget, fierhinne in figuer út it ferline wurden is. Ik leau ek net, dat wy dêr téologysk in hiele protte tsjinyn te lizzen hawwe. Alteast, ik soe gjin

Fierder lêze