Muzyk en sjongen

Foarbyld listke 10 favorytste lieten

   Titel liet:                                   ûnderwerp/skriftpart                                komt út                                            nûmer 1  In spyltuech bin ik                  Jesaja 61                                                     Gitaar by it boek                                  2 2  Dyn mem en dyn heit ha       Dooptsjinst                                                  Tusken rein en sinne                          40 3  Drink Gods Wurd                              ?                                                         

Fierder lêze