Notysje foar it brûken fan Frysk en Hollânsk

Notysje foar it brûken fan Frysk en Hollânsk

Frysk en Hollânsk: yn de Fryske tsjerken wurd op ferskate wize noch ûnderskie makke tusken deistige en hillige taal.  Ûnderinoar prate we Frysk, mar rûnom de tsjint fan it Wurd brûke wy faaks úslutend it Hollânsk.  Mar Hollânsk is krekt samin in hillige taal as Hebrieusk, Latyn en Arabysk dat binne.  Yn ‘e Reformaasje fan ‘e sechstsjinde ieuw is brutsen mei it ûnderskie tusken de taal fan snein en de taal fan moandei oant sneon.

Klik hjir om de hiele notysje te lêzen.