Oekumenyske iepenloft tsjinst snein 7 juny 2009 preek fan ds. H. Wagenaar

Wy fiere hjoed de jierlikse iepenlofttsjinst, organisearre troch de Protestantske gemeente fan Wurdum e.o. en de Roomsk Katolike parochy fan Wytgaard. As tema ha wy keazen: ‘Eigenwijs of samen sterk’? Dat hat fansels te krijen mei ús ferline en mei ús fisy op de takomst. Wy ha yn it ferline fan alles op ús eigen wize dien en fakentiden stiene Protestant enKatolyk fijannich tsjinoer inoar. Hjoed de dei is dat feroare en groeie wy nei inoar ta, ek al sil dat miskien net de bedoeling wêze fan ústsjerkelieders.

Lês de hiele preek