Slachtekuiertocht

Slachtekuiertocht

KUIERJE MEI GOD OER DE SLACHTE

Kuierje mei God oer de Slachte’ is in ympresje yn wurd en byld fan myn Slachtekuier. Yn 2008 haw ik de Slachte rûn, allinnich en yn lytse stikjes. Yn dat kuierjen socht en sykje ik de moeting mei God. Mei dizze ympresje wol ik sjen en hearre litte, hoe kostber de moeting mei God is en hoe’t dy in minske foarmet op it libbenspaad. Ek wol ik in foarbyld sjen en hearre litte fan Fryske spiritualiteit. Krekt de eigen taal, kultuer en natuer reitsje de siele, de romte fan de moeting mei God. ‘Kuierje mei God oer de Slachte’ wie ûnderdiel fan myn einwurkstik fan de oplieding Geastlike Begelieding op Hydepark, it teologysk seminaarje fan de Protestantske Tsjerke yn Nederlân.

As jo op Youtube klikke kinne jo de tekst en de foto’s besjen?

(Tekst: Tytsje Hibma, stim: Tytsje Hibma en Dieuwke Greidanus, muzyk en soundscape: Douwe Booij)

Wolle jo de folsleine tekst fan it wurkstik yn’t Frysk lêze klik dan op wurkstik.

N.B. Geandewei is my yn it Frysk de namme ‘Wêzer’ eigen wurden om God oan te sprekken en yn de Hollânske oersetting wurdt dat foar my ‘Onuitsprekelijke’. Ek rekke ik wend om ‘do’ te sizzen tsjin God, net út in tekoart oan earbied, mar út langstme nei in neiby kontakt.

de_slachtedyk
WANDELEN MET GOD OVER DE SLACHTE

‘Kuierje mei God oer de Slachte’ is een impressie in woord en beeld van mijn Slachtewandeling. In 2008 heb ik de Slachte gelopen, alleen en in kleine stukjes. In dat wandelen zocht en zoek ik de ontmoeting met God. Met deze impressie wil ik laten zien en horen, hoe kostbaar de ontmoeting met God is en hoe die een mens vormt op de levensweg. Ook wil ik een voorbeeld laten zien en horen van Friese spiritualiteit. Juist de eigen taal, kultuur en natuur raken de ziel, de ruimte van de ontmoeting met God. ‘Kuierje mei God oer de Slachte’ was onderdeel van mijn eindwerkstuk voor de opleiding Geestelijke Begeleiding op Hydepark, het theologisch seminarie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wilt u de tekst en foto’s van de youtube bekijken, klik op Youtube

(Tekst: Tytsje Hibma, stem: Tytsje Hibma en Dieuwke Greidanus, muziek en soundscape: Douwe Booij)

Wilt u het complete werkstuk bekijken, klik op werkstuk.

N.B. Gaandeweg is mij in het Fries de naam ‘Wêzer’ eigen geworden om God aan te spreken en in de Hollandse vertaling wordt dat voor mij ‘Onuitsprekelijke’. Ook raakte ik gewend om ‘jij’ te zeggen tegen God, niet uit een tekort aan eerbied, maar uit verlangen naar een nabij kontakt.