Talen binne unyk en ryk!

Talen binne unyk en ryk!

Us talen binne in net te missen unyk en ryk minsklik ferskynsel, seit musikus Hindrik van der Meer yn it Friesch Deiblêd yn in opinystik. No is der noch in hiel stereotyp en iensiedich gebrûk fan de taal yn de liturgy. Dat moat oars. Eltse taal fertsjinnet respekt. Eltse taal hat syn eigen rykdom yn klank en betsjutting.

Abel Herzberg spriek de ûnferjitlike wurden:  ‘Mijnheer de rechter, wanneer wij straks allemaal dezelfde taal spreken, hebben wij elkaar ook niets meer te vertellen!’

Om it hiele opinystik te lêzen klikke jo op Hindrik vd Meer.