KrúspuntArchives

Hindrik 80 sjongskema 2018-2019-2020

  Yn ferbân mei  it ôfskie fan Hindrik van der Meer fan “syn”  Kwartettekoar binne in grut tal tsjerketsjinsten wijd oan Hindrik syn ôfskie. Yn rûchwei 40 moarnstsjinsten sil Hindrik op syn eigen wize noch ienris hearre litte hoe fryske lieten in fèst plak krije moatte yn tsjerke. Yn hokker tsjerken klik op it skema

Read more

Musical Ruth

Tekst: Folkert Verbeek. Muzyk: Hindrik van der Meer Yn de wike foar Pinkster 2015 is yn de Lawei yn Drachten (en ek yn novimber yn teater Snits) troch it Kwartette-koar ûnder lieding fan Hindrik van de Meer de Fryske Musical Ruth útfierd wurde. It is in hiel besûndere musical dy’t professioneel optúcht wurdt mei musikanten,

Read more

Talen binne unyk en ryk!

Us talen binne in net te missen unyk en ryk minsklik ferskynsel, seit musikus Hindrik van der Meer yn it Friesch Deiblêd yn in opinystik. No is der noch in hiel stereotyp en iensiedich gebrûk fan de taal yn de liturgy. Dat moat oars. Eltse taal fertsjinnet respekt. Eltse taal hat syn eigen rykdom yn

Read more

As in mosk yn it sân

It Kwartettenkoar û.l.f. Hindrik van der Meer presentearre op 17 novimber 2013 in nij sjongstik mei de titel: “As in mosk yn it sân” yn de fernijde Jacobitsjerke yn Wommels. De lieten fan Fedde Schurer, dy ‘t de tiid oerlibbe hawwe, wurde songen en ferbinende teksten fertelle it libbensferhaal fan Schurer, dy’t opkaam foar frede

Read more

Kwartettekoar

It kwartettekoar is yn 2006 ûntstien. It doel is it sjongen en fersprieden fan hjoeddeiske nije fryske lieten oer de fryske tsjerken. Hindrik van der Meer makket de measte komposysjes, tekstdichter Eppie Dam levert de measte teksten oan. It koar bestiet út in tachtich leden. Der wurdt trije kear yn ‘t foarjier en trije kear

Read more