Fesper by de oergong fan KFS nei Krúspunt

Fesper by de oergong fan KFS nei Krúspunt

Op 31-12-2012 hold  it KFS op te bestean. Fanôf de oprjochting fan de stichting Krúspunt yn juny 2009 wie der al in stadige oergong makke fan KFS nei Krúspunt. Yn Burgum waard de oergong mei in feestlike gearkomste betocht. Yn in folle Krústsjerke waard ta beslút in fesper û.l.f. ds Hinne Wagenaar holden mei meiwurking fan in dûbelkwartet, organiste en Gerrit Breteler.

De liturgy fan de fesper is nei te lêzen as jo op liturgy klikke.