Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Fespertsjinsten Ljouwert

Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Fespertsjinsten Ljouwert

Dizze kommisje organisearret Fryske fespertsjinsten yn ’e Waalske Tsjerke te Ljouwert, op de fjirde snein yn ’e moanne jûns 7 oere yn jannewaris, febrewaris, maart, april, maaie, juny, septimber, oktober en novimber. Yn july en augustus net, yn desimber allinne as it net ûngaadlik útkomt mei de Krystdagen. Sjoch de oankundiging fan ’e tsjerketsjinsten yn ‘Geandewei’.

Ek it kulturele elemint krijt syn gerak troch meiwurkers foar deklamaasje en ynstrumintale of fokale muzyk. Fêste begelieder op it moaie oargel is Theo Jellema, de oargelist yn ’e Grutte Tsjerke. De foargongers komme út tsjerken fan ’e brede oekumene.

Fierdere ynformaasje:

Jant van der Weg-Laverman
Sleutelbloem 62
8935 RR Ljouwert

Foar kontakt klik hjir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + veertien =