KrúspuntArchives

Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Fespertsjinsten Ljouwert

Dizze wurkgroep organisearret Fryske fespertsjinsten yn ’e Waalske Tsjerke te Ljouwert, op de fjirde snein yn ’e moanne jûns 7 oere yn jannewaris, febrewaris, maart, april, maaie, juny, septimber, oktober en novimber. Yn july en augustus net, yn desimber allinne as it net ûngaadlik útkomt mei de Krystdagen. Sjoch de oankundiging fan ’e tsjerketsjinsten yn

Fierder lêze