Lieten en gedichten foar bern

Yn dizze kategory bringt Krúspunt lieten en gedichten byelkoar, dy’t foar bern bestimd binne.

Heit no’t wy fuortgean

Ut de bondel ‘Lieten fan leauwe en langstme’ nûmer 28. Dizze bondel is útjûn yn 2018 troch Krúspunt/Royal Jongbloed Dit liet stiet ek yn de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ útjûn troch it KFS/Afûk yn 2008 It klinkt sa: Sang: Kristlike basisskoalle ‘It Haskerfjild’, De Jouwer û.l.f. Pé Vellinga. Pianobegelieding Gelske Bergsma    

Ik sjoch yn in drokke strjitte

Liet oer flechtlingen foar bern Ut de bondel ‘Tusken Rein en Sinne’, útjûn yn 2008 Ik sjoch yn in drokke strjitte It klinkt sa: Songen troch Jitze van der Land begelaat op piano troch Gelske Bergsma.

Fjirtichdageliet

Yn frijwat gemeenten wurdt sneins materiaal fan útjouwers brûkt, dat oer it generaal wol goed is. Bytiden binne de projektlieten (yn Advint en 40-dagen) fan minder kwaliteit. Ds. Reitsma hat doe (yn Goutum)  in alternatyf makke, dat troch Olchert Clevering fan Ljouwert op muzyk set is. De ynhâld fan de 7 strofen slacht hieltyd op de

Fierder lêze

Jesus seit, Hy wol, dat wy allegear

Oersetting yn’t Frysk fan “Jezus zegt dat hij van ons verwacht” Jezus seit, Hy wol, dat wy allegear binn’ in moai lyts kearske, of in ljochte stjer. En Hy wol dat ider ljocht jout ta syn ear’, do en ik net minder mar altyd mear. Jezus seit, Hy sjocht elk syn lampke wol, oft it

Fierder lêze