KrúspuntArchives

Jesus seit, Hy wol, dat wy allegear

Oersetting yn’t Frysk fan “Jezus zegt dat hij van ons verwacht” Jezus seit, Hy wol, dat wy allegear binn’ in moai lyts kearske, of in ljochte stjer. En Hy wol dat ider ljocht jout ta syn ear’, do en ik net minder mar altyd mear. Jezus seit, Hy sjocht elk syn lampke wol, oft it

Fierder lêze