Skewiele

Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu

Naam: Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu RSIN: 857817024 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX  Lollum Doelstelling: te komen tot een vertaling van de Bijbel in hedendaags Fries en die vertaling beschikbaar te maken voor het culturele en spirituele leven in en buiten Fryslân Hoofdlijnen beleidsplan: voor 2017 wordt ernaar gestreefd 1) de tekst van

Read more

Stichting Doarpstsjerken Lollum – Waaksens

Naam: Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens RSIN: 8538.20.648 Postadres: Elshoutbuurt 1, 8823 SV Lollum Doelstelling: Het beheren, in stand houden en exploiteren van de monumentale kerkgebouwen (Buorren 9 te Waaksens en Kerkstraat 1 te Lollum). Met bijbehorende begraafplaatsen, alsmede overige onroerende zaken. Hoofdlijnen beleidsplan: – contacten met de PKN Lollum/ Waaksens en St. Tjerkerestauraasje L/W en diverse

Read more

Stichting Vermogensbeheer Lollum – Waaksens

Namme: Hervormde Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens / Protestantse Stichting Vermogensbeheer Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens RSIN: 806930019 Postadres: Buorren 23, 8845 SG Waaksens Doelstelling: Het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden (inclusief registergoederen) op een zodanige wijze dat de belangen van de Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens / Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens op een

Read more

Stichting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens

Naam: Stifting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens RSIN: 8095.77.239 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: Het realiseren van kerkrestauraties aan de monumentale dorpskerken van Lollum en Waaksens Hoofdlijnen beleidsplan: In 2014: voorbereiding restauraties fase 2 (Waaksens) en fase 3 (Lollum); in 2015 uitvoering van de restauraties; in 2016 planning laatste fase Lollum. Namen en functies

Read more

Haadlinen beliedsplan St. Greidhoekekatedraal

Haadlinen beliedsplan: De stifting wol de kommende trije jier de basis lizze ûnder syn doel. De plannen dêrta binne: 2014 1) it sykjen fan in partner yn de útfeartbranche 2) it sykjen fan jildmiddels foar de needsaaklike wurksumheden oan de tsjerke 3) it oanlizzen fan in stipersbestân 4) it foarmjen fan in team fan frijwilligers

Read more

Hoofdlijnen beleidsplan St Greidhoekekatedraal

Hoofdlijnen beleidsplan: De stichting wil de komende drie jaar de basis leggen voor het hetgeen in de doelstelling staat beschreven. De plannen daartoe om dit te bereiken zijn: 2014 1) het zoeken van een partner in de uitvaartbranche 2) het zoeken van geldmiddelen voor de noodzakelijke werkzaamheden aan het kerkgebouw 3) het aanleggen van een

Read more

Stichting Greidhoekekatedraal (Frysk)

Namme: Stichting Greidhoekekatedraal                                              ( Lês hjir oer de nije plannen mei de Greidhoekekatedraal ) RSIN: 852817216 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: it yn eigendom krijen fan de grifformearde tsjerke te Lollum en dy op sa’n wize eksploitearje dat dy mei in nije funksje stean bliuwe kin. Haadlinen beliedsplan: Nammen en funksjes

Read more

Stichting Greidhoekekatedraal (Nederlands)

Namme: Stichting Greidhoekekathedraal                                                         Nieuwe plannen Greidhoekekathedraal RSIN: 852817216 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: het in eigendom verkrijgen van de Gereformeerde kerk te Lollum en die op een zodanige wijze exploiteren dat die in de nieuwe funktie kan worden behouden. Hoofdlijnen beleidsplan: Namen en functies bestuursders: D.K. Houtsma, foarsitter L.H. Westra, skriuwer A. Strikwerda,

Read more