Skewiele

Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu

Naam: Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu RSIN: 857817024 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX  Lollum Doelstelling: te komen tot een vertaling van de Bijbel in hedendaags Fries en die vertaling beschikbaar te maken voor het culturele en spirituele leven in en buiten Fryslân Hoofdlijnen beleidsplan: voor 2017 wordt ernaar gestreefd 1) de tekst van

Lês fierder

Stichting Doarpstsjerken Lollum – Waaksens

Naam: Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens RSIN: 8538.20.648 Postadres: Elshoutbuurt 1, 8823 SV Lollum Doelstelling: Het beheren, in stand houden en exploiteren van de monumentale kerkgebouwen (Buorren 9 te Waaksens en Kerkstraat 1 te Lollum). Met bijbehorende begraafplaatsen, alsmede overige onroerende zaken. Hoofdlijnen beleidsplan: – contacten met de PKN Lollum/ Waaksens en St. Tjerkerestauraasje L/W en diverse

Lês fierder

Stichting Vermogensbeheer Lollum – Waaksens

Namme: Hervormde Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens / Protestantse Stichting Vermogensbeheer Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens RSIN: 806930019 Postadres: Buorren 23, 8845 SG Waaksens Doelstelling: Het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden (inclusief registergoederen) op een zodanige wijze dat de belangen van de Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens / Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens op een

Lês fierder

Stichting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens

Naam: Stifting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens RSIN: 8095.77.239 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: Het realiseren van kerkrestauraties aan de monumentale dorpskerken van Lollum en Waaksens Hoofdlijnen beleidsplan: In 2014: voorbereiding restauraties fase 2 (Waaksens) en fase 3 (Lollum); in 2015 uitvoering van de restauraties; in 2016 planning laatste fase Lollum. Namen en functies

Lês fierder

Stichting Greidhoekekatedraal (Frysk)

Namme: Stichting Greidhoekekatedraal RSIN: 852817216 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: it yn eigendom krijen fan de grifformearde tsjerke te Lollum en dy op sa’n wize eksploitearje dat dy mei in nije funksje stean bliuwe kin. Haadlinen beliedsplan: Nammen en funksjes bestjoerders: D.K. Houtsma, foarsitter L.H. Westra, skriuwer A. Strikwerda, ponghâlder H. Hendriks, lid

Lês fierder

Stichting Greidhoekekatedraal (Nederlands)

Namme: Stichting Greidhoekekathedraal RSIN: 852817216 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: het in eigendom verkrijgen van de Gereformeerde kerk te Lollum en die op een zodanige wijze exploiteren dat die in de nieuwe funktie kan worden behouden. Hoofdlijnen beleidsplan: Namen en functies bestuursders: D.K. Houtsma, foarsitter L.H. Westra, skriuwer A. Strikwerda, ponghâlder Y. Burggraaff,

Lês fierder