Search Results for: huismans

KrúspuntSearching for: huismans

Treast foar it nije jier 2021

Treast foar it nije jier 2021 (troch de foarsitter fan Krúspunt Sipke Huismans) Sa’t guon fan jimme witte, ha ik de lêste moannen fan 2020 in protte lêzen yn de boeken fan Jonathan Sacks, opperrabbyn fan Ingelân. Hy hat syn kommentaren op de Thora útjûn. Dy ha my in protte nije ynsichten jûn op de

Read more

Bestjoersgearstalling

Foarsitter  (Kwartettekoar) Sipke E. Huismans Rentmeester 11 8331 GR  Stienwyk 0521-524124 Skriuwer (YKFE) Geart van der Heide De Sperwer 13 9231 KL Surhústerfean 0512-362189 skriuwer@kruspunt.nl Ponghâlder (KFS) Piet Miedema Berkenburg 7 8702 BD Boalsert 0515-574096 adm@kruspunt.nl Lid  (Dep. Fryske Earetsjinsten) Geert Bruinsma 't Paad 3 9249 NM Fryske Peallen 0512-366356 Lid (Fryske Fespers Ljouwert) Martha [...]

Jan Jacob Poutsma

Op 22 july 2020 ferstoar dûmny Jan Jacob Poutsma. Hy wie emearitus dûmny yn de Grifformearde Tsjerke frijmakke. Fan 2013 oant 2017 makke ds. Poutsma diel út fan it Krúspunt bestjoer. Hy waard fanút it Deputaatskip Fryske Earetsjinsten (DFE) beneamd. It DFE is dielnimmende organisaasje fan St. Krúspunt. Yn 2017 waarden de plannen om in

Read more

Thús

Wolkom by Krúspunt! Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy't mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om 'e tsjerke. button Aginda 27-06-2021Fryske fespers te LjouwertBesjoch hiele aginda Nijsberjochten 24-12-2020Treast foar it nije jier 202124-12-2020Trije Advintslieten07-11-2020Op wei nei in nije Fryske bibeloersetting (Diel 6)25-08-2020Nijsbrieven Greidhoekekatedraal11-08-2020Nije plannen foar de Greidhoekekatedraal 228-07-2020Jan Jacob [...]

In loflik tsjûgenis oer ds.Sipke Huismans

In loflik tsjûgenis oer ds. Sipke Huismans De behearder fan it argyf fan de eardere Grifformearde tsjerke yn Eanjum, de hear Hendrik Tilma, wiisde my yn ‘e maitiid fan 2016 op in boekje oer de skiednis fan de skoalle foar Kristlik Nasjonaal ûnderwiis yn dat doarp. It ferkynde yn jannewaris 1927 by gelegenheid fan it

Read more

Psalmsjonge mei Gysbert op 22 maaie 2016

Psalmsjonge mei Gysbert op 22 maaie 2016 Al yn de 17de iuw ûntduts Gysbert Japicx de sizzenskrêft fan de taal fan de Friezen. Mei syn grutte talint hat er ek in tal psalmen oerset yn it Frysk. Oft dy Fryske psalmen ûnder syn lieding – hy wie foarsjonger yn de Martinitsjerke  fan Bolswert – ek

Read more

Tinkboek KFS: ‘Mei it wiffe skip’

‘O fij jonge. Dit giet te bot!’ Doe’t de noch jonge Jan Jelles Hof, de lettere sjoernalist, skriuwer en taalstrider (1872-1958), nei iten it bibellêzen in kear oernaam fan syn heit, krige er net de Statenvertaling, mar de Fryske oersetting fan it evangeelje fan Mattéus. Hy lies: ‘Us Heit yn ’e himel.’ Nei it Amen sei

Read more

Jiergearkomste 2015

Sneon 21 maart 2015 wie de jiergearkomste fan Krúspunt. Njonken de útrikking fan de tredde Bernard Smilde Priis wie dêr ek omtinken foar it riden en farren fan de stifting, nije inisjativen, noflik bypraten. en fansels in moaie liturgyske ôfsluting: Sipke Huismans yntrodusearre de mjûsekel Ruth. De teksten binne fan Folkert Verbeek en de muzyk

Read more

In Hollânske grêfstien foar Huismans?

“It is tongersdei 23 juli 1925, in moaie simmerdei. Op it Loaiïngeaster tsjerkhof stiet in espeltsje minsken by in grêf. Ien fan harren, dûmny E. van der Laan fan Eanjum, komt nei foaren. Neffens it ferslach yn it Friesch Dagblad fertelt er dat it in jier lyn is dat het ‘stoffelijk overschot van dominee Sipke

Read more

Huysmans wurdt Huismans

Ik wol it “Krúspunt” graach by de tiid bringe troch de taheakke foto’s’. Ik ha sels mar de foarstap naem, want de Gemeente hat nea in reaksje jûn op it skriuwen fan de famylje oangeande de ferkearde stavering fan ús namme yn Loaijingea (Loënga). Huysmans is wer Huismans. wurden. Invalid Displayed Gallery freonlike groetnis    

Read more

Fiif histoaryske Fryske preken

De preek fan Geart Ailco Wumkes op 3 jannewaris 1915 kaam net út ’e loft wei fallen. Oaren hiene yn eardere jierren al ris in Fryske preek of tsjinst weage; Wumkes wie de earste dy’t dat yn in ‘gewoane’ tsjinst op sneintemoarn die. Om dêrby stil te stean, om nei te tinken oer wat dat

Read more

Ofskied fan it KFS op 30-12-2012

Op 30 desimber 2012 kamen in lytse hûndert belangstellenden, wêrûnder in protte leden fan it Kristlik Frysk Selskip noch ien kear, no yn Burgum, byelkoar om ôfskied te nimmen fan har 104-jierrige organisaasje. It programma bestie út in feestlike byienkomst yn Glinstra State en letter op ‘e middei in fesperfiering yn de Krústsjerke fan Burgum.

Read more

Rinne oer it wetter, preek fan ds. H. Wagenaar

It is hjoed in histoaryske dei! Op 8 juny 1908 kamen ds. Huismans, Dr. Wumkes en sa’n 50 oaren by inoar om it Kristlik Frysk Selskip (KFS) op te rjochtsjen. Dêrmei bestiet it KFS hjoed op de dei ôf 100 jier. Op 8 juny 1908 wie it Pinkstermoandei en dus harken hja nei de wurden

Read more