Nijsberjochten

Hoop as libbenshâlding

Op snein 11 febrewaris fynt yn Balk (De Paadwizer, Siemen de Jongstrj. 2) de premjêre plak fan in nije kantate fan Eppie Dam en Jan de Jong: De hertslach fan in stjer. De kantate wurdt útfierd troch it Kwartettekoar ûnder lieding fan Feike van Tuinen. Liuwe Westra, foarsitter fan Krúspunt, sil in koart ynliedend wurd sprekke.