Nijsberjochten

Ynspiraasjedei ‘Leauwe yn Fryslân’ 2 septimber giet net troch.

Spitigernôch hawwe har mar 4 minsken opjûn foar de Ynspiraasjedei. Dat soe betsjutte dat wy mei mear ynlieders en organisatoaren as dielnimmers byinoar sitte soene. Dêrom is besletten om de Ynspiraasjedei ôf te blazen. Wy briede derop om hoe’t wy de trije ynlieders in oare kear foar it buordsje krije kinne

Iepening monumint Aldekleaster by Hartwert

Op sneon 10 juny is der by Hartwert in monumint ûntbleate op it plak fan it eardere Aldekleaster of Blomkamp. De stifting Krúspunt wie dêr op twa menieren yndirekt by belutsen. Alderearst: it idee foar in monumint wie in âlde winsk fan pastoar Jan van der Wal, âld-bestjoerslid fan it Roomsk Frysk Boun en it Kristlik Frysk Selskip. Hy hat der altyd foar pleite dat der op dat plak, dêr’t safolle moais en safolle freesliks bard is, in monumint komme soe.

Krúspuntdei 22 april 2023 yn Akkrum

De dei wurdt iepene troch foarsitter Sipke Huismans, dy’t alle oanwêzigen in hertlik wolkom taropt. Der binne ôfberjochten fan Johannes van der Meer en Ageeth de Vries. Fan ’e moarn stiet in ynhâldlik punt op it programma, dêr’t no noch skriuwer Liuwe Westra in ynlieding ta jout. Hy bringt it punt op it aljemint, dat

Fierder lêze