20200628 Oarder fan tsjinst foar it jûnsgebed 28 juny 2020