Fryskpreekjende Foargongers 2018 B

KrúspuntFryske prekers en Fryske tsjinstenFryskpreekjende Foargongers 2018 B