YKFE-list-2012-oanmeldingsformulier-oan-fgg-alle-tsjerken-1-1-1

KrúspuntFryske prekers en Fryske tsjinstenYKFE-list-2012-oanmeldingsformulier-oan-fgg-alle-tsjerken-1-1-1