Finansjeel ferslach 2016 & begrutting 2017

KrúspuntJierferslaggen skriuwer en ponghâlderFinansjeel ferslach 2016 & begrutting 2017