finansjeel oersjoch Krúspunt 2017

KrúspuntJierferslaggen skriuwer en ponghâlderfinansjeel oersjoch Krúspunt 2017