KrúspuntArchives

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard

          Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard Op snein 12 maart 2017 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn ‘e Betheltsjerke Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: bethelkerkamsterdam It tema is: Yn it midden fan’e tiid. Yn dizze tsjinst sil it gean oer Gysbert Japicx, de Fryske skoalmaster en skriuwer dy’t 350

Read more