KrúspuntArchives

Biografy A.M. Wybenga

Op freed 7 septimber 2018 wurdt yn Nijewier de biografy “Yn eigen taal” fan A.M. Wybenga (1881 -1948), gearstald en opskreaun troch Jan Minno Rozendal oanbean. It is yn Sealesintrum Nij Sion; Bornensisstrjitte 4, 9138 TB Nijewier; ynrin 15.30.