Alles fan: Fryske Bibel

Stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting

Bartlehiem, 20 desimber 2019 Bêste minsken, It bestjoer fan de YKFE nûget jo út foar in stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting. Plak: Botniastins, Breedeplaats 1, 8801LZ, Frjentsjer Tiid:    13.30   ynrin 14.00-14.15 Iepening (deifoarsitter dr. Hinne Wagenaar) 14.15-14.35 Wat is oersetten (dr. Lénart de Regt) 14.35-14.50 De Bibel yn it Frysk (dr. Liuwe Westra)

Lês fierder