KrúspuntArchives

Stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting

Bartlehiem, 20 desimber 2019 Bêste minsken, It bestjoer fan de YKFE nûget jo út foar in stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting. Plak: Botniastins, Breedeplaats 1, 8801LZ, Frjentsjer Tiid:    13.30   ynrin 14.00-14.15 Iepening (deifoarsitter dr. Hinne Wagenaar) 14.15-14.35 Wat is oersetten (dr. Lénart de Regt) 14.35-14.50 De Bibel yn it Frysk (dr. Liuwe Westra)

Read more