KrúspuntArchives

Betinking earste Fryske dooptsjinst yn Lytsewierrum

Snein, 15 septimber 2019,  wurdt om 10 oere yn Lytsewierrum betocht dat Geart Wumkes dêr 100 jier lyn (14 septimber 1919) de earste Fryske dooptsjinst hold. Foargonger is ds. Liuwe Westra fan Lollum. https://www.skille.nl/pdf/2019-15.pdf