KrúspuntArchives

Krite Dokkum Gemma van Burmania

Natuerman J. Bijlsma fan Damwâld oer: De Skepping                           Yn seal ‘It Sintrum’ fan Dongeraheem. De tiden: Wy begjinne om 20.00 oere.

Krite Dokkum Gemma van Burmania

Wy ferwachtsje J.M. Rozendal fan Grins. Syn ûnderwerp: De Fryske skriuwer, dichter en taalstrider Anders Minnes Wybenga Yn seal ‘It Sintrum’ fan Dongeraheem. De tiden: Wy begjinne om 20.00 oere.

Krite Dokkum Gemma van Burmania

drs. P. Duyff fan Damwâld  sil it hawwe oer it ûntstean fan plaknammen     Yn seal ‘It Sintrum’ fan Dongeraheem. De tiden: Wy begjinne om 20.00 oere.  

Fryske krite Gemma van Burmania te Dokkum

Drs. T. Simonides fan Burdaard  sil ús it ien en oar fertelle oer Fedde Schurer. No yn de grutte seal ‘It Sintrum’ fan Dongeraheem. De tiden binne ek feroare: Wy begjinne tenei om 20.00 oere.