KrúspuntArchives

Krite Dokkum Gemma van Burmania

Natuerman J. Bijlsma fan Damwâld oer: De Skepping                           Yn seal ‘It Sintrum’ fan Dongeraheem. De tiden: Wy begjinne om 20.00 oere.

Krite Dokkum Gemma van Burmania

Wy ferwachtsje J.M. Rozendal fan Grins. Syn ûnderwerp: De Fryske skriuwer, dichter en taalstrider Anders Minnes Wybenga Yn seal ‘It Sintrum’ fan Dongeraheem. De tiden: Wy begjinne om 20.00 oere.