KrúspuntArchives

Nije plannen foar de Greidhoekekatedraal

Liever Nederlands? Klik hier! De Stichting Greidhoekekatedraal begjint in aksje om de eardere Grifformearde tsjerke fan Lollum foar de takomst te behâlden. It gebou is in unyk monumint foar in wichtich stik skiednis, dêr’t Fryslân in belangrike rol yn spile hat. As wy der net om tinke, ferdwynt dat erfgoed folslein út ’e iepenbiere romte.

Read more

Haadlinen beliedsplan St. Greidhoekekatedraal

Haadlinen beliedsplan: De stifting wol de kommende trije jier de basis lizze ûnder syn doel. De plannen dêrta binne: 2014 1) it sykjen fan in partner yn de útfeartbranche 2) it sykjen fan jildmiddels foar de needsaaklike wurksumheden oan de tsjerke 3) it oanlizzen fan in stipersbestân 4) it foarmjen fan in team fan frijwilligers

Read more

Hoofdlijnen beleidsplan St Greidhoekekatedraal

Hoofdlijnen beleidsplan: De stichting wil de komende drie jaar de basis leggen voor het hetgeen in de doelstelling staat beschreven. De plannen daartoe om dit te bereiken zijn: 2014 1) het zoeken van een partner in de uitvaartbranche 2) het zoeken van geldmiddelen voor de noodzakelijke werkzaamheden aan het kerkgebouw 3) het aanleggen van een

Read more

Stichting Greidhoekekatedraal (Frysk)

Namme: Stichting Greidhoekekatedraal                                              ( Lês hjir oer de nije plannen mei de Greidhoekekatedraal ) RSIN: 852817216 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: it yn eigendom krijen fan de grifformearde tsjerke te Lollum en dy op sa’n wize eksploitearje dat dy mei in nije funksje stean bliuwe kin. Haadlinen beliedsplan: Nammen en funksjes

Read more

Stichting Greidhoekekatedraal (Nederlands)

Namme: Stichting Greidhoekekathedraal                                                         Nieuwe plannen Greidhoekekathedraal RSIN: 852817216 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: het in eigendom verkrijgen van de Gereformeerde kerk te Lollum en die op een zodanige wijze exploiteren dat die in de nieuwe funktie kan worden behouden. Hoofdlijnen beleidsplan: Namen en functies bestuursders: D.K. Houtsma, foarsitter L.H. Westra, skriuwer A. Strikwerda,

Read more