KrúspuntArchives

As in mosk yn it sân

It Kwartettenkoar û.l.f. Hindrik van der Meer presentearre op 17 novimber 2013 in nij sjongstik mei de titel: “As in mosk yn it sân” yn de fernijde Jacobitsjerke yn Wommels. De lieten fan Fedde Schurer, dy ‘t de tiid oerlibbe hawwe, wurde songen en ferbinende teksten fertelle it libbensferhaal fan Schurer, dy’t opkaam foar frede

Read more