Monthly Archives: juli 2017

KrúspuntArchives

Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu

Naam: Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu RSIN: 857817024 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX  Lollum Doelstelling: te komen tot een vertaling van de Bijbel in hedendaags Fries en die vertaling beschikbaar te maken voor het culturele en spirituele leven in en buiten Fryslân Hoofdlijnen beleidsplan: voor 2017 wordt ernaar gestreefd 1) de tekst van

Read more