Monthly Archives: februari 2019

KrúspuntArchives

Matteüs-evangeelje opnij oerset

De Stifting FB21 (Fryske Bibeloersetting foar de ienentweintichste ieu) hat  yn jannewaris it Evangeelje fan Matteüs yn in nije Fryske oersetting publisearre. As jo op Krysttiid desimber 2017 Matteüs 2: 1-12 klikke krije jo in priuwke mei taljochting fan ’e oersetter. Opmerkings en fragen binne tige wolkom op L.H.Westra, en as se har dêrta liene,

Read more

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 24 febrewaris oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear ds. W. Tinga fan Grins en Giny Hopster sil foardrage. Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en de sjonggroep Kwint Fokaal. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Read more

Pylgertocht Súdlaren – Anloo

Pylgertocht Zuidlaren – Anloo, 2 maart 2019 Hartelijk welkom in de dorpskerk van Zuidlaren, Kerkbrink 3. De auto kan naast of achter de kerk worden geparkeerd. Het programma van deze dag is als volgt: Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar in de kerk 10.00 uur: korte viering, waarna uitleg over de historie van het

Read more