Catrinus Corporaal – It bern en ik – in bibelsk betinken – einferzy