Artikel Anna Marike Dijkstra – van der Woude, Wat kin religy noch foar ús betsjutte