Psalm 8 fan Gysbert Japicx yn in oersetting fan Klaas Bruinsma en Jan Popkema