KrúspuntArchives

Lutherske oarder fan tsjinst

De ûndersteande Lutherske oarder fan tsjinst – Orde van de hoofddienst-,  wurdt brûkt yn de Ev. Lutherske gemeente fan Ljouwert. De oarder fan tsjinst is njonkeninoar ôfdrukt yn it Hollânsk en it Frysk. Klik op oarder fan ‘e haadtsjinst Evangelisch Lutherse Tsjerke Ljouwert.