KrúspuntArchives

Oprjochting Krúspunt Frysk Oekumenysk Platfoarm

Yn ’e âlde doarpstsjerke fan Jorwert fûn op 2 juni 2009 de feestlike oprjochtingsgearkomste plak fan Krúspunt, it nij Frysk Oekumenysk Platfoarm, fuortsetting fan it wurk fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-2008 (KFS). Op inisjatyf fan de Rie fan Tsjerken yn Fryslân hawwe in grut tal organisaasjes dy’t harren rjochtsje op it befoarderjen en it

Fierder lêze