Monthly Archives: april 2018

KrúspuntArchives

Jiergearkomste 2018

Sneon 21 april kamen der goed 50 stipers nei Akkrum om de jiergearkomste fan Krúspunt mei te meitsjen. It bestjoer hie foar dizze gearkomste it tema “Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet” keazen. Yn it FrieschDagblad stie moandei 23 april in moai ferslach fan de hân fan Koen Zondag, dy’t de dei meimakke

Read more

Pylgertocht yn Snits

Beste pylgers,   Hierbij stuur ik jullie het programma van zaterdag 12 mei van de pylgertocht in en rondom Sneek. We beginnen in de Martini kerk. Inloop en koffie/thee vanaf 9.15. Ingang bij de oude kosterswoning , Grote Kerkstraat. Tegenover de G en W winkel. Galiga promenade.   Om 10. 00 uur is er een

Read more

Fesper yn Ljouwerter “Waalske tsjerke”

Op 22 april o.s. hoopje wy wer in fesper fiere te kinnen yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. J.H. van der Mark fan Wolvegea, wylst it oargel bespile wurdt troch Peter van der Zwaag. Fierdere muzikale meiwurking is der fan it Huzumer kwartet, wylst Giny

Read more