Monthly Archives: december 2018

KrúspuntArchives

Pylgertocht 5 jannewaris o.s. giet net troch

Beste allen, Tryntsje de Boer en Tineke Bleeker hebben hun uiterste best gedaan om de organisatie rond te krijgen van onze volgende pylgertocht op 5 januari. Helaas lukte dat niet, vooral omdat er niet een lunchadres gevonden kon worden voor een zo’n grote groep pylgers. We hebben daarom besloten om deze tocht niet te laten

Read more

Nije CD ‘Sjong in liet’ fan Grytsje Kingma

Sneon 1 desimber 2018 hat sjongeres en lietskriuwster Grytsje Kingma fan Sint-Jânsgea har tredde cd presintearre: ‘Sjong in nij liet’.  Op dy skiif steane tolve Fryske geastlike lieten, oerset troch har goede freon Atze Bosch, dy’t yn 2011 ferstoarn is. De cd is in earbetoan en oantins oan him. De lieten op har nije cd binne yn in part fan Fryslân al bikend. Neist it titelliet, psalm 96a yn it lieteboek, fine wy bygelyks ‘De frede fan de greiden’ en ‘nim my sa’t ik bin’. Se jouwe in moai ynsicht yn wat Atze Bosch

Read more