Monthly Archives: maart 2022

KrúspuntArchives

Krúspuntdei 2022

Utnûging foar de KRUSPUNTDEI 2022   op sneon 9 april yn de De Lantearne, Dringelwei 15 yn Akkrum Wol graach yn ferbân mei de catering yn ’t foar opjaan fia adm@krúspunt of jo de moarns, middeis of de hiele dei komme Tema fan de dei: Bernard Smilde It wie 23 jannewaris 2022 hûndert jier lyn dat

Fierder lêze

 |

Koroana fers

Folkert Verbeek hat ûndersteand fers makke nei oanlieding fan de Koroana krisis. Kroane Jo skeppingskroane Hear, slein fan koroana’s roede, de minske, sit yn ’t near it is him bang temoede. Hy hat him mei bravoer yn wolfeart noflik bêde, wa kin út firus kloer de mienskip no noch rêde? Oan alle skeel ferby fersette

Fierder lêze