KrúspuntArchives

Koroana fers

Folkert Verbeek hat ûndersteand fers makke nei oanlieding fan de Koroana krisis. Kroane Jo skeppingskroane Hear, slein fan koroana’s roede, de minske, sit yn ’t near it is him bang temoede. Hy hat him mei bravoer yn wolfeart noflik bêde, wa kin út firus kloer de mienskip no noch rêde? Oan alle skeel ferby fersette

Fierder lêze