KrúspuntArchives

De toer fan Babel, preek fan ds. H. Wagenaar

Fan domeny Hinne Wagenaar is by gelegenheid fan syn ôfskied fan de Prot. Gem. Wurdum in bondel mei preken útkommen by de KFFB. Yn it foaropwurd skriuwt er oer it ferhaal fan de Toer fan Babel, in ferhaal dat faak sa útlein is as soe it ferskaat fan talen op ierde in flok of in straf wêze. Ds.

Fierder lêze