KrúspuntArchives

Beriedsgroep Earetsjinst en Tsjerkemuzyk

Untstean  De beriedsgroep Earetsjinst en Tsjerkemuzyk is yn’t libben roppen by de oprjochting fan it Protestantsk Tsjinstesintrum yn Fryslân. De beriedsgroep is yn 2003 troch de Algemiene Klassikale Gearkomste yn Fryslân yn it libben roppen mei de ynstruksje om frege of samar, stypjende tsjinsten te ferrjochtsjen foar Earetsjinst en Tsjerkemuzyk. Ut ús deskundichheid wei wolle wy graach op

Read more