KrúspuntArchives

Wurkgroep Tsjerkemuzyk Classis Fryslân PKN

Untstean  De Wurkgroep Tsjerkemuzyk Classis Fryslân PKN  is yn’t libben roppen by de oprjochting fan it Protestantsk Tsjinstesintrum yn Fryslân. De wurkgroep is yn 2003 troch de Algemiene Klassikale Gearkomste yn Fryslân yn it libben roppen mei de ynstruksje om frege of samar, stypjende tsjinsten te ferrjochtsjen foar Earetsjinst en Tsjerkemuzyk. Ut ús deskundichheid wei

Fierder lêze