KrúspuntArchives

Flecht Joazef, bern en Marije: preek fan fou C. de Boer-Bergstra

Joazef op ‘e flecht mei it bern en syn mem, nei Egypte. In aktueel byld: minsken op ‘e flecht: mannen, frouwen en bern. In byld fan alle tiden. Alle tiden troch binne minsken ûnderweis, omdat se har net feilich fiele, bedrige wurde troch minsken, troch honger of natoergeweld. Wy minsken wenje no ien kear net

Fierder lêze