KrúspuntArchives

Premjêrekonsert yn de Sint Piter yn Grou

Bêste muzykleafhawwer, Op snein 14 maaie sil it Mingd Koar Grou in twatal konserten jaan yn de Sint Piter yn Grou. It folsleine programma fan dit bysûndere Premjêrekonsert sjocht der sa út: • The Passion of Prometheus, in kantate fan Sipke Hoekstra foar koar,     solisten en lyts orkest. • Kyrië – Sipke Hoekstra • Lietesyklus

Read more

Liedmiddag te Heerenveen

Beste zangliefhebber, Aanstaande zondag 6 november is er een liedmiddag met presentatie van de nieuwe liedbundels ‘Het liefste lied van overzee’ en ‘Zangen van zoeken’ en zien. Medewerking zal worden verleend door Vocaal Ensemble ’Mozayk’ en een ad hoc koor. De begeleiding wordt verzorgd door Peter Rippen, piano; Jochem Schuurman, orgel en het Fries Brass

Read more

Ald toer: gedicht fan Jan de Jong

Jan de Jong hat yn it ferline in protte betsjutten foar it KFS en de KFFB. De Fryske taal lei him nei oan it hert. Hy († 2000) en syn frou († 2013) lizze beide te hôf yn Aldegea (sm), tichtby de toer, dêr't hysels ea in gedicht oer makke. Gedicht oer de toer fan [...]