KrúspuntArchives

Stichting Jabikspaad Fryslân

De stifting hat ta doel it ta stân bringen en yn stân hâlden fan it Jeropeesk netwurk fan historyske pylgerpaden nei Santiago de Compostela, ynsafier dit paad op it grûngebiet fan de regio Fryslân fan it Nederlânsk Genoatskip fan Sint Jacob leit De stifting is oprjochte yn 1998 en hat der foar soarge dat der

Fierder lêze