KrúspuntArchives

Fryske Tsjerkedei in Harlingen

Aan kerken, parochies en geloofsgemeenschappen in Fryslân, L.S., Op zondag 2 oktober a.s. vindt de 5e Fryske Tsjerkedei plaats te Harlingen. De Werkgroep van de Gemeenschap van Kerken in Harlingen is al maanden intensief aan de slag om een mooi en inspirerend programma voor te bereiden. Het thema voor deze Kerkendag is “Bruggen”. Via de

Read more

Greidhoeketsjerkedei

It inisjatyf foar de Greidhoeketsjerkedei giet út fan de wurkmienskip fan predikanten fan de ring Boalsert (fan de Protestanske Tsjerke yn Nederlân) en in tal foargongers fan omlizzende gemeenten. Sy sykje nei moeting en útwikseling tusken gemeenten, troch it dielen fan it leauwen en de ynhâld fan it evangeelje. En sy hoopje dat dizze dei

Read more